Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van klein & blij

Babymassage en begeleiding

Definities:

 • Opdrachtnemer: klein & blij, vertegenwoordigd door verpleegkundig babyconsulent Ineke Krol-Martens.
 • Opdrachtgever: de client die gebruikt maakt van de diensten die geboden worden door klein & blij.
 • Opdracht: de in overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bepaalde diensten rondom begeleiding en babymassage, die door de opdrachtnemer uitgevoerd dient te worden binnen de geldende algemene voorwaarden van klein & blij.

Tot standkoming van een overeenkomst:

 • De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer van de opdrachtgever een schriftelijke, dan wel telefonische, dan wel mondelinge bevestiging heeft ontvangen.

Algemeen:

 • De opdrachtgever vult een vragenlijst of intakeformulier in om op deze manier de opdrachtnemer te informeren over de huidige situatie. Zonder ingevuld intakeformulier bij het volgen van een cursus babymassage of ingevulde vragenlijst bij een begeleidingstraject, kan er geen vervolg worden gegeven aan de overeenkomst.
 • De opdrachtgever geeft als wettelijke vertegenwoordiger van de baby toestemming voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Offertes en tarieven:

 • De offertes worden op basis van de informatie zoals deze vermeld staat op website www.kleinenblij.nl gemaakt. Een gemaakte offerte is geldig tot 30 dagen na afgifte, tenzij er schriftelijk anders is afgesproken.
 • De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
 • Het gehanteerde tarief is niet afhankelijk van de uitkomst van de gegeven opdracht. En is inclusief de kosten door de opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, met uitzondering van de reiskosten, zoals vermeld staat op de website www.kleinenblij.nl. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt rondom bijkomende kosten.

Verplichtingen van de opdrachtgever en opdrachtnemer:

 • De opdrachtgever is verplicht om informatie (zowel schriftelijk als mondeling) te verstrekken en zijn medewerking ten volste te verlenen ter behoeve van het uitvoeren van de gegeven opdracht. Hierbij staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie.
 • De opdrachtnemer is op zijn beurt verplicht te handelen in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, zoals deze geldt bij het uitvoeren van de opdracht binnen de voor haar geldende professionele standaard.
 • De opdracht van de opdrachtgever brengt GEEN resultaatverplichting met zich mee voor de opdrachtnemer, wel een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de opdrachtnemer haar uiterste best zal doen om het gewenste resultaat te bereiken, maar dit niet kan garanderen.
 • In het geval dat de opdrachtnemer niet beschikt over de nodige deskundigheid die noodzakelijk is bij het uitvoeren van overeengekomen opdracht, dan zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier over informeren en in overleg doorverwijzen naar derden.
 • De opdrachtnemer is aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling Kinderverpleegkunde. En zij houdt zich aan de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de opdrachtnemer:

 • De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar haar beste kunnen uitvoeren, zoals dat verwacht kan worden van een verpleegkundig babyconsulent. Hierbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de door haar gegeven adviezen en informatie.
 • De opdrachtnemer kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop haar adviezen door de client worden toegepast.
 • Bij gebruik door de opdrachtgever van geleende materialen die eigendom zijn van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het volgens afspraak retourneren van deze geleende materialen. Worden deze afspraken niet nagekomen, dan kan de opdrachtnemer hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

Betaling:

 • De betaling dient te geschieden zoals op de factuur vermeld staat. De factuur zal worden verzonden na het ontvangen van het intakeformulier bij babymassage of de vragenlijst bij begeleiding.

Levering en annulering:

 • Na het tot stand komen van een opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, zal in overleg een afspraak worden gepland.
 • De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen in gezamenlijk overleg besluiten de opdracht te laten vervallen. De opdrachtnemer behoudt hierbij wel het recht om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te factureren.
 • Annulering van een afspraak voor babymassage of begeleiding kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. We zullen er dan naar streven zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Bij annulering binnen 24 uur heeft de opdrachtnemer het recht om een vergoeding in rekening te brengen.

Overmacht en ziekte:

 • Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn niet verplicht tot het nakomen van gemaakte afspraken als er sprake is van overmacht.
 • In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door de opdrachtnemer gestreefd worden naar vervanging, dit zal in overleg gaan met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft ook het recht de opdracht te annuleren, daarbij wel meegenomen dat reeds uitgevoerde diensten wel worden vergoed aan de opdrachtnemer.

Klachten en geschillen:

 • Bij de opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de diensten en deze niet in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen worden verholpen, zal de opdrachtgever gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Hiervoor is de opdrachtnemer aangesloten geschilleninstantie de Zorgprofessional, en kan de opdrachtgever in geval van geschil of klacht met hen contact opnemen via geschilleninstantie@dezorgprofessional.nl

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht ook van toepassing.