Copyright

© copyright klein & blij

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van praktijk klein & blij. Niets van de op deze website gepubliceerde foto’s en gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van klein & blij. Dit geldt ook voor ander drukwerk wat uitgegeven worden door klein & blij.